Regulamin Sklepu Internetowego

działającego pod domeną

AMERYKANYSKLEP.PL

§ 1

Słownik pojęć

1. Sprzedawca –  Beata Kuźniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AMERYKANY SKLEP BEATA KUŹNIEWSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Miejsce zamieszkania Sprzedawcy: ul. Gdańska 23A, Borówno, 86-022 Dobrcz. Siedziba Sklepu mieści się pod tym samym adresem (adres do korespondencji); NIP 554-129-11-06, REGON 340370370.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.amerykanysklep.pl


3. Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).


4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).


5. Regulamin – niniejszy regulamin.


6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.


7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

9. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.


2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.


4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt z nami” na stronie Sklepu, pocztę e-mail (biuro@amerykany.sklep.pl), telefonicznie pod numerami 52 5193686, 52 5193687 i 52 5193688, pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.


5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.


6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.


8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Unii Europejskiej.

9. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.


10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.


11. W celu umożliwienia korzystania ze Sklepu Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie E-maila i Hasła.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 2a

Polityka publikowania opinii

 1. Jeśli Sprzedawca umożliwia zamieszczanie oraz dostęp do zamieszczonych przez Konsumentów opinii o Towarze stosuje się regulacje niniejszego paragrafu.

 1. Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego Towaru lub go nabyli, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył (opinia została zweryfikowana).

 1. Sprzedawca może weryfikować, czy dana opinia pochodzi od Konsumenta, który używał danego Towaru lub go nabył, w szczególności poprzez sprawdzenie historii zakupów Konsumenta, zarchiwizowanych w systemie informatycznym Sklepu albo też kontakt z Konsumentem w formie co najmniej dokumentowej.

 1. Sprzedawca nie ingeruje w treść zamieszczonych opinii, zamieszcza zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

 1. Opinie nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu stosunki umowne ze Sprzedawcą, chyba że z informacji zawartej na stronie Sklepu wyraźnie wynika, że dana opinia jest sponsorowana.

 

§ 3

Składanie Zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 

 1. niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,

 2. w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 46 2490 0005 0000 4530 7133 2763 ( Alior Bank),

 2. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach sklepu internetowego

 3. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

 4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.

6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów w następujący sposób:

1)kurierem,
2)odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu.

8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.

9. Koszty przesyłki w przypadku dostawy kurierem kształtują się następująco:

1) przy przedpłacie – Inpost 13,00 zł,DPD 20,00 zł

2) za pobraniem – Inpost 15,00 zł,DPD 25,00 zł.

10. W przypadku odbioru osobistego w Sklepie Kupujący nie ponosi kosztów przesyłki.


11. Jeżeli wartość Towarów w danym Zamówieniu jest równa bądź przekracza kwotę 5000,00 złotych, Zamówienie może być zrealizowane tylko po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedawcą kosztów i czasu dostawy oraz warunków ewentualnego rabatu. W tym celu zaleca się, aby Kupujący skontaktował się ze Sprzedawcą niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.


§ 4

Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).


2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.

4. Termin przygotowania Towaru do wysyłki wynosi:

 1. do 3 dni roboczych w przypadku Towarów znajdujących się na stanie magazynowym,

 2. w terminie indywidualnie ustalanym bezpośrednio z Kupującym w przypadku Towaru nieznajdującego się na stanie magazynowym.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych od wysłania.


5. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.


6. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.


8. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).


9. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Zgodność Towaru z umową, rękojmia, gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za zgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przepisach rozdziału 5A tej ustawy.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta za wady Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub braku zgodności Towaru z umową.

 4. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną e-mail na adres: biuro@amerykany.sklep.pl.

 5. Kupujący przy składaniu reklamacji może posłużyć się wzorem zamieszczonym na stronie Sklepu.

 6. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 7. Reklamacje złożone przez Kupującego nieposiadającego statusu Konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 8. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie; Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt (dotyczy Towarów zakupionych od 1 stycznia 2023 r.).

 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 12. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

 13. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 14. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 15. Uprawnienia Konsumenta z tytułu braku zgodności Towaru z umową nie ograniczają jego uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym, o ile takie oświadczenie zostanie złożone.

 16. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w oświadczeniu gwarancyjnym.


§ 6

Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Beata Kuźniewska

AMERYKANY SKLEP BEATA KUŹNIEWSKA

ul. Gdańska 23A, Borówno, 86-022 Dobrcz

biuro@amerykany.sklep.pl.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………………………………………………………

Data

…………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.


3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.


5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.


7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.


8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca – AMERYKANY SKLEP BEATA KUŹNIEWSKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba Sklepu mieści się na ul. Gdańska 23A, Borówno, 86-022 Dobrcz. NIP 554-129-11-06, REGON 340370370.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 5. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@amerykany.sklep.pl., numer telefonu: 52 5193687 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 7. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.


3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.amerykanysklep.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1 stycznia 2021r. Regulamin obowiązujący do dnia 31 grudnia 2022r. jest do pobrania tutaj.


4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

 2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

 3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.


5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 3855, 5564, 5565 Kodeksu cywilnego oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

6. Postanowienie § 8 ust. 5 Regulaminu nie znajduje zastosowania do postanowień § 1 ust. 4, § 4 ust. 6, § 5 ust. 13 Regulaminu.